Dagens gressbane ble bygd i midten av 1950-årene, og har vært det sentrale fotballanlegget til Øyestad IF siden den gang, med klubbhus og garderober.

Idrettslaget har i to omgangen drøftet om idrettslagets anlegg skulle flyttes til grusbanen ved Nedenes ungdomsskole, noe som medlemmene klart har avvist.

Nåværende naturgressbane, der den nå er, skal bygges om til kunstgressbane, som har en langt høyere bruksfrekvens, og det arbeides

nå med planene etter et årsmøtevedtak i allianseidrettslaget 15. mars i år.

Ombyggingen, med parkeringsplass og ny avkjørsel, er kostnadsberegnet til ca. 7.5 mill.kr. inkl. mva. Finansieringen er spillemidler, momskompensasjon, dugnad, lån, samt at det er søkt kommunen om et byggetilskudd på 2.0 mill.kr.

Søknaden utsatte formannskapet til budsjettbehandlingen.

Fotballen, og vi alle, har det «håp» at banen kan bli ombygd i løpet av 1. halvår 2017, og stå ferdig til august, med stort åpningsfest.

Nedenesbanen er kledd med naturgress, men det jobbes nå med å få lagt kunstgress på denne banen. Et utvalg er satt i sving for å iverksette bygging. 
Vi håper den nye banen vil stå ferdig høsten 2017.

Gressbanen har en lengde på 105 meter og en bredde på 65 meter.
Her spilles mange aldersbestemte kamper.
Femmerbane
Sjuerbane
Nierbane
Elleverbane

Her finner du veien til banen